SKRÆDDERSYET TEAMUDVIKLINGSFORLØBHjælp dit team til at arbejde bedre for organisationen!En organisation har brug for gode medarbejdere. Medarbejderne har brug for klare mål og tydelige forventninger for at være gode for organisationen. De har også brug for at kunne udvikle sig for at kunne blive endnu bedre. I enhver organisation indgår medarbejderne i forskellige team- og gruppestrukturer, hvor de skal bidrage hver især og arbejde sammen for at opfylde de krav og forventninger, som organisationen har.


Vi laver skræddersyede teamudviklingsforløb, så

- teams og medarbejderne arbejder i overensstemmelse med organisationens behov,

- lederen opnår større viden om, hvordan det konkrete team fungerer og hvordan lederen skal understøtte teamet og de enkelte medarbejdere,

- teamet bliver mere værdifuldt for organisationen og organisationen bedre kan understøtte teamets performance.


Vores fokus er todelt:

- Vi tager udgangspunkt i organisationens behov og forventninger til teamet eller gruppen og til hvad der forventes af gruppen i forhold til at kunne være et aktiv for organisationen.

- Vi giver lederen et ’tæt-på’ kendskab til det konkrete team og til, hvordan lederen bedst kan understøtte det enkelte teams mål.


Vi kan anvende personlighedstest til at understøtte vores udviklingsforløb og til at skabe viden om styrker og udfordringer i teams.

Forløbet kan indeholde fire centrale elementer:


1. Afklaring

En indledende samtale med lederen om hvert enkelt team. Hvilke mål skal det enkelte team arbejde med? Hvad er der på spil i netop dette team? Hvad skal de have fokus på? Blive bedre til? Gøre mere eller mindre af? I samtalen konkretiseres de forventninger, der er til det enkelte team.


2. Afstemning

Ledelsens oplæg drøftes med det enkelte team. Er teamet enigt i lederens temaer og forventninger om mål og resultater? Ser teamet andre udfordringer, som også er vigtige at få drøftet og arbejde videre med?


3. Implementering

Leder og konsulent drøfter teamets tilbagemelding på temaer, mål og forventninger. Herefter laves der et oplæg til en handleplan og konkrete aktiviteter. En samtale med lederen og teamet, hvor oplæg til temaer og aktiviteter for teamets fokusområder i præsenteres og udviklingsområder synliggøres. I samtalen fokuseres der på de konkrete handlinger og aktiviteter, som lederen og medarbejderne hver for sig og samlet i teamet skal gøre.


4. Opfølgning

Opfølgningssamtaler med teamet efter behov, afhængigt af de valgte temaer og aktiviteter, så det sikres, at aftaler implementeres og korrigeres, hvis der er konkret behov herfor. Opfølgningssamtalerne er kortvarige, men regelmæssige, og der følges op på de konkrete forhold, der har betydning for fremdriften mod opfyldelse af organisationens behov.